1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Zitstadiscounter.nl en op alle met Zitstadiscounter.nl aangegane overeenkomsten.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Zitstadiscounter.nl heeft ingestemd.
De internetsite van Zitstadiscounter.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.
Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Zitstadiscounter.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Zitstadiscounter.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Door het gebruik van de internetsite van Janvankan.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Zitstadiscounter.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van vier (4) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.
Koper en Zitstadiscounter.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Janvankan.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Zitstadiscounter.nl  berekent 15 euro bezorgkosten tot een bestelbedrag van 100,- euro. Boven het bestelbedrag van 100,- euro berekent Zitstadiscounter.nl geen bezorgkosten.

4. Retourbeleid

U heeft het recht uw bestelling tot 8 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Dit geldt echter  niet voor gepersonaliseerde bestellingen. U krijgt het  orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van uw adres naar de Zitstadiscounter.nl zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Zitstadiscounter geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via verkoop@zitstadiscounter.nl . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen.

5. Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via Ideal of Afterpay. Voor de dienst Afterpay berekenen wij een betalingstoeslag van 3 % van het het orderbedrag. Voor bedrijven met een order boven 5000 euro bestaat er de mogelijkheid om te betalen per factuur met een gedeeltelijke aanbetaling van 50 % bij bestelling.
Bij betalingen per factuur hanteert Zitstadiscounter.nl een betalingstermijn van 5 dagen na levering.
Van de betaalmethoden per factuur kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden is voldaan, daar onder vallend is een controle op kredietwaardigheid van de potentiële Koper.
In het geval door Zitstadiscounter.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Afwijkende betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Janvankan.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
In geval van niet-tijdige betaling is Zitstadiscounter.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Zitstadiscounter.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
De maximale levertijd bedraagt 120 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is wordt de Koper hier tijdig van op de hoogte gesteld en is er de mogelijkheid voor de Koper om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen teruggestort aan de Koper.
Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

7. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Zitstadiscounter.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8.Garantie en aansprakelijkheid

Zitstadiscounter.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. De factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Zitstadiscounter.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien Janvankan.nl om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van zitstadiscounter.nl

– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

De Koper is gehouden Zitstadiscounter.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Zitstadiscounter.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De ontvanger dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken.
Hierbij dient de ontvanger na te gaan of het aantal pakketten  overeenkomt met het aantal vermeld op de transportnota of scanner van de vervoerder.

Bij zichtbare schade is de ontvanger ertoe gehouden de goederen te weigeren of met vermelding ‘schade’, aan te nemen. Worden zichtbare gebreken vastgesteld dan dient de ontvanger deze te vermelden op de handscanner van de chauffeur. Alsook door te geven aan Zitstadiscounter.nl binnen 3 werkdagen.
Indien er bij de aflevering geen vermelding is van zichtbare schade, dan verliest de ontvanger zijn rechten.

Niet-zichtbare schade dient de ontvanger binnen 5 werkdagen door te geven aan Zitstadiscounter.nl met vermelding van het ordernummer.

Indien de ontvanger binnen de genoemde termijnen geen melding maakt van gebreken of klachten, dan kan zijn klacht niet meer in behandeling genomen worden en vervallen zijn rechten.

9. Overmacht

In geval van overmacht is Zitstadiscounter.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Persoonsgegevens

Zitstadiscounter.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Zitstadiscounter.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Challenges

Zitstadiscounter.nl levert gewonnen producten alleen in Nederland. Bij het aanmelden kan de op facebook/linkedin geplaatste foto door zitstadiscounter.nl in dezelfde en/of andere media geplaatst worden. De getoonde kleur van het product staat los van de werkelijke kleur van het product.

13. Diversen

Zitstadiscounter.nl is gevestigd te Ursem aan de Walingsdijk 87, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 37117812 Het BTW-identificatienummer is 814548544B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Zitstadiscounter.nl, Walingsdijk 87,1645 RM Ursem of naar het e-mail adres info@zitstadiscounter.nl